REGULAMIN STUDIA DIAMOND PILATES

1. Postanowienia ogólne

Osoby uczestniczące w zajęciach w Studio Pilatesa DIAMOND oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz poważnych problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń na sprzęcie bądź przy pomocy drobnych przyrządów bez nadzoru instruktora.
Na zajęciach ćwiczymy boso lub w skarpetkach.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

2. Płatności

Płatności w Studiu Pilatesa DIAMOND można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym.
Wykupione w Studio usługi i produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi.
Zajęcia jednorazowe są opłacane z góry i nie są udzielane na nie żadne rabaty.
Opłatę za pierwsze zajęcia Nowy Klient zobowiązany jest uregulować przelewem bankowym dzień przed treningiem lub gotówką w tym samym dniu co trening, w recepcji Studia bezpośrednio przed lub po zajęciach.

Numer konta: ING Bank Śląski 11 1050 1025 1000 0022 8561 1279

Płatności za nowo rozpoczęty karnet należy dokonać na pierwszych zajęciach. W przypadku, gdy Klient ma nieopłacone 2 treningi z nowego karnetu, na trzecim treningu zobowiązany jest ostatecznie opłacić karnet. W przeciwnym razie Klient jest zobowiązany opłacić wykorzystane już zajęcia jako jednorazowe wejścia wg obowiązującego cennika.

3. Nowi Klienci

Nowym Klientem jest osoba, która pierwszy raz korzysta z treningu w Studiu Diamond Pilates.
Przed pierwszym umówionym treningiem należy wypełnić kwestionariusz osobowy, ankietę o aktualnym stanie zdrowia, oraz podpisać regulamin Studia.

4. Zasady zamrażania karnetów

Karnet w okresie jego obowiązywania może być jednorazowo zamrożony, z powodu wyjątkowych sytuacji (tj. urlop czy choroba), po wcześniejszym uzgodnieniu. Zamrożenie karnetu oznacza przedłużenie jego terminu ważności o czas, w którym Klient był nieobecny.
Brak poinformowania Recepcji Studia o chęci zamrożenia karnetu powoduje utratę niewykorzystanych zajęć.
Karnety mogą być zamrażane trzykrotnie w roku kalendarzowym, na maksymalnie 9 tygodni łącznie.

5. Statusy Klientów

W Studiu Diamond Pilates obowiązują następujące Statusy Klientów: Regularny, Srebrny oraz Złoty. Każdy Nowy Klient rozpoczyna budowanie swojego statusu od poziomu Regularnego Klienta. Kolejne statusy uprawniają Klienta do korzystania ze zniżek na zajęcia indywidualne i grupowe oraz opłacania ich według obowiązującego cennika dla danego Statusu.
Klient zostanie poinformowany o zbliżającej się zmianie statusu i obowiązującej go z tego tytułu zniżki.
Srebrnym Klientem zostaje się po wykupieniu i wykorzystaniu 4 karnetów na 10 wejść lub 8 karnetów na 5 wejść (treningi pół- lub indywidualne) bądź 6 karnetów na 10 wejść lub 12 karnetów na 5 wejść (treningi grupowe).
Złotym Klientem zostaje się po wykupieniu i wykorzystaniu 14 karnetów na 10 wejść lub 28 karnetów na 5 wejść (treningi pół- lub indywidualne) bądź 18 karnetów na 10 wejść lub 36 karnetów na 5 wejść (treningi grupowe).
Dla rodzin (tylko małżonkowie i dzieci) uczęszczających do Studia w celu określenia statusu Klienta, karnety są sumowane na jedno konto .
Istnieje możliwość wykupienia wspólnego karnetu na treningi indywidualne przez osoby niespokrewnione pod warunkiem, że mają taki sam status Klienta. Zasada ta nie dotyczy karnetów na treningi grupowe.
Jeśli Klient nie uczęszczał na zajęcia do Studia przez minimum 6 miesięcy, następuje zmiana statusu Klienta do Regularnego, a karnety naliczane są od nowa.

6. Zajęcia

1 indywidualne i półindywidualne

Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z Klientem.

2 grupowe

Każdy Nowy Klient jest zobowiązany umówić się na pierwszą lekcję indywidualną. Po jej odbyciu może dołączyć do zajęć grupowych. Jeśli Klient ćwiczył wcześniej na maszynach Allegro/Reformer i/lub krzesło, po pierwszej lekcji indywidualnej może dołączyć do zajęć grupowych na ww. sprzęcie.

Zapisu na zajęcia grupowe i indywidualne można dokonać osobiście w recepcji Studia, telefonicznie, mailowo lub wysyłając wiadomość sms.

Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć do godziny 20.15 dnia poprzedzającego zajęcia, jeśli zapisały się na nie tylko 1 lub 2 osoby .
Zajęcia można odwoływać do godziny 19:00 dnia poprzedzającego umówiony trening (telefonicznie, smsem, mailowo, osobiście), w przeciwnym razie zostanie za nie pobrana opłata, a kolejne zajęcia zostaną automatycznie odwołane.
Termin ważności karnetów grupowych wynosi 6 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.
Karnet na 10 wejść może zakupić Klient, który uczęszcza na treningi dwa lub więcej razy w tygodniu. W przypadku osób biorących udział w zajęciach tylko raz w tygodniu istnieje możliwość wykupienia karnetu tylko na 5 wejść.
Istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy, poza zajęciami grupowymi według grafiku. Jest to tzw. grupa zamknięta. Są to zajęcia przewidziane dla minimum 3, maksimum 4 osób (stali uczestnicy, bez możliwości wpisywania się dodatkowych osób). Terminy treningów dostosowane są do potrzeb Klientów.

7. Odwoływanie zajęć i ważność karnetów

Zajęcia można odwoływać do godziny 19:00 dnia poprzedzającego umówiony trening (telefonicznie, smsem, mailowo, osobiście), w przeciwnym razie zostanie za nie pobrana opłata, a kolejne zajęcia zostaną automatycznie odwołane.
Nieodwołana lekcja bądź nie potwierdzenie kolejnych zajęć powoduje automatyczne odwołanie dotychczas umówionych lekcji.
Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć do godziny 20.15 dnia poprzedzającego umówiony trening.
Jeśli zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności Instruktora lub winy Studia (tj. nie zastosowania się do zasad odwoływania treningów), Klient nie traci zajęć z karnetu, a dodatkowo otrzymuje z tego tytułu jedną lekcje gratis w aktualnym karnecie. Klienci z opłaconym pojedynczym wejściem zachowują je i mogą umówić się na trening w terminie 14 dni od daty wykupu wejściówki.
Termin ważności karnetów wynosi 6 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.
Karnet na 10 wejść może zakupić Klient, który uczęszcza na treningi 2 lub więcej razy w tygodniu. W przypadku osób biorących udział w zajęciach tylko 1 w tygodniu istnieje możliwość wykupienia karnetu tylko na 5 wejść.

8. Postanowienia końcowe

Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z kompletnym regulaminem Studia Diamond Pilates oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
W kwestiach spornych pomiędzy Klientem i Studiem decyduje odpowiedni zapis niniejszego regulaminu.