REGULAMIN STUDIA DIAMOND PILATES

1. Postanowienia ogólne

Osoby uczestniczące w zajęciach w Studio Pilatesa DIAMOND oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz poważnych problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń na sprzęcie bądź przy pomocy drobnych przyrządów bez nadzoru instruktora.
Na zajęciach ćwiczymy boso lub w skarpetkach.
Otwarty trening grupowy lub w mini grupie trwa 50 minut, indywidualny i półindywidualny 55 minut, zajęcia dla dzieci 30 lub 45 minut, trening dla kobiet w ciąży – 30 lub 50 minut.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

2. Płatności

Płatności w Studiu Pilatesa DIAMOND można dokonywać gotówką, przelewem bankowym lub kartą.
Wykupione w Studio usługi i produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
Zajęcia jednorazowe są opłacane z góry i nie są udzielane na nie żadne rabaty.
Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi.
Nowy Klient jest zobowiązany uregulować opłatę za pierwsze zajęcia w Studio w dniu treningu, bezpośrednio przed lub po zajęciach.
Płatności za nowo rozpoczęty karnet należy dokonać do drugich zajęć. Jeżeli na drugich zajęciach nie zostanie uiszczona opłata za cały karnet, odbyte zajęcia liczone są jako pojedyczne wejściówki.

3. Nowi Klienci

Nowym Klientem jest osoba, która pierwszy raz korzysta z usług Studia Diamond Pilates.
Przed pierwszym umówionym treningiem należy wypełnić kwestionariusz osobowy, ankietę o aktualnym stanie zdrowia oraz zapoznać się i podpisać regulamin Studia.

4. Zasady zamrażania karnetów

Karnet w okresie jego obowiązywania może być jednorazowo zamrożony, z powodu wyjątkowych sytuacji (takich jak urlop czy choroba), po wcześniejszym uzgodnieniu. Zamrożenie karnetu oznacza przedłużenie jego terminu ważności o czas, w którym Klient był nieobecny.
Brak poinformowania Recepcji Studia o chęci zamrożenia karnetu powoduje utratę niewykorzystanych zajęć.
Karnety mogą być zamrażane trzykrotnie w roku kalendarzowym, na maksymalnie 9 tygodni łącznie.
Istnieje możliwość zamrożenia karnetu na dłużej. Po przekroczeniu 9 tygodni zamrożenia status Klienta spada o jeden (jeśli Klient miał status Diamentowy spada do Regularnego), a karnety naliczane są od nowa.

5. Statusy Klientów

W Studiu Diamond Pilates obowiązują następujące Statusy Klientów: Regularny oraz Diamentowy. Każdy Nowy Klient rozpoczyna budowanie swojego statusu od poziomu Regularnego Klienta. Status Diamentowy uprawnia Klienta do korzystania ze zniżek na zajęcia indywidualne i grupowe oraz opłacanie ich według obowiązującego cennika dla danego statusu. Kolejne statusy uprawniają Klienta do korzystania ze zniżek na zajęcia indywidualne i grupowe oraz opłacania ich według obowiązującego cennika dla danego Statusu.
Klient zostanie poinformowany o zbliżającej się zmianie statusu i obowiązującej go z tego tytułu zniżki.
Diamentowym Klientem zostaje się po wykupieniu i wykorzystaniu 10 karnetów na 10 wejść lub 15 karnetów mieszanych na 10 zajęć (indywidualnych i grupowych).
Dla rodzin (małżonkowie, dzieci) uczęszczających do Studia karnety są sumowane na jedno konto w celu określenia statusu Klienta.
Wszystkie karnety zakupione w Studiu Diamond Pilates są imienne. Dopuszcza się jednak, aby z karnetu korzystały inne osoby z rodziny – współmałżonek, rodzice, dzieci osoby, na którą wystawiony jest karnet.
W sytuacji, gdy Diamentowy Klient nie uczęszczał na zajęcia do Studia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, następuje zmiana statusu Klienta do Regularnego, a karnety naliczane są od nowa.

6. Zajęcia grupowe

Każdy Nowy Klient jest zobowiązany umówić się na pierwszą lekcję indywidualną przygotowującą do wybranych zajęć grupowych, po jej odbyciu może dołączyć do zajęć grupowych.
Warunkiem uczestnictwa na zajęciach grupowych z użyciem sprzętu dla osób, które go nie znają jest wcześniejsze przygotowanie do tych zajęć poprzez uczestnictwo w minimum 3 treningach indywidualnych.
Każdy Klient, aby mógł uczestniczyć w zajęciach grupowych zobowiązany jest wcześniej w systemie tygodniowym wpisać się na specjalną listę znajdującą się w recepcji. Istnieje również możliwość stałej rezerwacji miejsca na wybranych treningach grupowych.
Zapisu na zajęcia grupowe i indywidualne można dokonać osobiście w recepcji Studia, telefonicznie, mailowo lub wysyłając wiadomość sms.
Pierwszeństwo na zajęcia grupowe poza osobami, które dokonały wpisu na stałe na dane zajęcia, posiadają Klienci uczęszczający na zajęcia regularnie, posiadający ważne i opłacone karnety. Pojedyncze wejścia nie gwarantują miejsca w grupie.
Klient może dokonać stałej rezerwacji miejsca na wybranych przez siebie treningach, dokonując tzw. wpisu na stałe. Rezerwacja jest potwierdzona podpisem Klienta. W przypadku planowanej nieobecności na zajęciach należy zgłosić ten fakt w Recepcji Studia. W przeciwnym wypadku zostanie za nie pobrana opłata. Rezygnację z rezerwacji na stałe należy zgłosić w Recepcji Studia.
Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć, jeśli zapisały się na nie tylko 1 lub 2 osoby.
Jeśli zajęcia grupowe nie odbędą się z powodu nieobecności Instruktora lub winy Studia (tj. nie zastosowania się do zasad odwoływania treningów), Klient nie traci zajęć z karnetu, dodatkowo otrzymuje z tego tytułu jedną lekcję więcej w aktualnym karnecie. Klienci z opłaconym pojedynczym wejściem, zachowują je i mogą wykorzystać w terminie 7 dni od daty wykupu wejściówki.
Zajęcia można odwoływać do godziny 19:00 dnia poprzedzającego umówiony trening (telefonicznie, smsem, mailowo, osobiście), w przeciwnym razie zostanie za nie pobrana opłata, a kolejne zajęcia zostaną automatycznie odwołane.
Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych do godziny 20.15 dnia poprzedzającego zajęcia.
Termin ważności karnetów grupowych wynosi 6 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.
Karnet na 10 wejść może zakupić Klient, który uczęszcza na treningi dwa lub więcej razy w tygodniu. W przypadku osób biorących udział w zajęciach tylko raz w tygodniu istnieje możliwość wykupienia karnetu tylko na 5 wejść.

7. Mini grupy

Mini grupa składa się z minimum3, maksymalnie 4 osób.
Każdy Klient zainteresowany uczestnictwem w mini grupie zobowiązany jest do wykupienia karnetu na 5 lub 10 zajęć zgodnie z obowiązującym cennikiem dla mini grup.
Zajęcia można odwoływać najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego umówiony trening. W przypadku odwołania zajęć po 19.00 lub w dniu zajęć zostaje pobrana opłata w wysokości 100%.
Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania mini grupy w przypadku rezygnacji uczestnika z dalszych zajęć i braku możliwości dołączenia do grupy innych osób.
Termin ważności karnetów wynosi 6 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć.
Niewykorzystane zajęcia przepadają.

8. Zajęcia indywidualna i półindywidualne

Terminy treningów indywidualnych i półindywidualnych są ustalane bezpośrednio z Klientem i konsultowane z Instruktorem.
Zajęcia można odwoływać najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego umówiony trening. W przypadku odwołania zajęć po 19.00 lub w dniu zajęć zostaje pobrana opłata w wysokości 100%.
Nieodwołana lekcja bądź nie potwierdzenie kolejnych zajęć powoduje automatyczne odwołanie dotychczas umówionych lekcji.
Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć do godziny 20.15 dnia poprzedzającego umówiony trening.
Jeśli zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności Instruktora lub winy Studia (tj. nie zastosowania się do zasad odwoływania treningów), Klient nie traci zajęć z karnetu, dodatkowo otrzymuje z tego tytułu jedną lekcję więcej w aktualnym karnecie. Klienci z opłaconym pojedynczym wejściem, zachowują je i mogą wykorzystać w terminie 7 dni od daty wykupu wejściówki.
Termin ważności karnetów indywidualnych i półidnywidualnych wynosi 6 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.
Karnet na 10 wejść może zakupić Klient, który uczęszcza na treningi dwa lub więcej razy w tygodniu. W przypadku osób biorących udział w zajęciach tylko raz w tygodniu istnieje możliwość wykupienia karnetu tylko na 5 wejść.

9.  Postanowienia końcowe

Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z kompletnym regulaminem Studia Diamond Pilates oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
W kwestiach spornych pomiędzy Klientem i Studiem decyduje odpowiedni zapis niniejszego regulaminu.
Studio Diamond Pilates zobowiązuje się do informowania o ewentualnych zmianach w regulaminie lub jego aktualizacji.
Regulamin dostępny jest w Recepcji Studia Diamond Pilates.
Regulamin o powyższej treści obowiązuje od dnia 1. 09. 2013 do czasu jego ewentualnej aktualizacji lub zmiany.