REGULAMIN STUDIA DIAMOND PILATES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1.1

Osoba uczestnicząca w zajęciach w STUDIO DIAMOND PILATES oświadcza, że:

 • jest zdrowa i może wykonywać ćwiczenia fizyczne

 • uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność

 • w przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz poważnych problemów zdrowotnych informuje o tym instruktorkę/instruktora prowadzącą/cego zajęcia

 • ćwiczy na sprzęcie bądź przy pomocy drobnych przyrządów tylko pod nadzorem instruktorki/ra

 • ćwiczy na boso lub w skarpetkach

 • ponosi odpowiedzialność za prywatne rzeczy zostawione w szatni i w celu bezpieczeństwa chowa je do szafki zamykanej kluczykiem

 • szanuje czas swój i innych i przychodzi na zajęcia punktualnie

 • sprząta po sobie po zajęciach matę lub sprzęt, na którym ćwiczyła

 • telefon zostawia w szatni lub wycisza, aby dbać o wspólny komfort, ciszę i skupienie podczas ćwiczeń 🙂

  &1.2 Czas trwania zajęć

1. Zajęcia trwają 50 minut.

2. PŁATNOŚCI

 • Płatności w STUDIO DIAMOND PILATES można dokonywać gotówką, przelewem bankowym lub kartą.

 • Wykupione w Studio usługi i produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 • Zajęcia jednorazowe są opłacane z góry i nie są udzielane na nie żadne rabaty.

 • Nowy/a Klient/ka jest zobowiązany/a uregulować opłatę za pierwsze zajęcia przed zajęciami i przesłać kopię przelewu bankowego do Studio.

 • Opłata za karnet wymagana jest najpóźniej do drugich zajęć.

  W przypadku braku opłaty w tym terminie zrealizowane zajęcia liczone są jako pojedyncze wejścia.

 • Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi.


  3. NOWI KLIENCI

 • Nowym Klientem jest osoba, która pierwszy raz korzysta z usług Studio.

 • Przed pierwszymi umówionymi zajęciami należy wypełnić kwestionariusz osobowy, ankietę o aktualnym stanie zdrowia oraz zapoznać się z regulaminem Studio i podpisać go.

4. ZASADY PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI KARNETU

 • Karnet w okresie jego obowiązywania może mieć jednorazowo przedłużony termin ważności, z powodu wyjątkowych okoliczności (takich jak urlop czy choroba), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przedłużenia ze Studiem.

 • Brak poinformowania Studio o dodatkowo planowanej nieobecności Klienta/ki i potrzebie przedłużenia terminu ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanych zajęć.

 • W ciągu roku kalendarzowego Klient/ka może mieć przedłużone tylko RAZ DWA RÓŻNE karnety na maksymalnie 9 tygodni łącznie.

5. ZAJĘCIA GRUPOWE, MINI GRUPY, DIAMOND CLUB

 • Każdy Nowy Klient jest zobowiązany umówić się na pierwszą lekcję indywidualną przygotowującą do wybranych zajęć grupowych, po której może dołączyć do zajęć grupowych.

 • Osoby, które wcześniej nie ćwiczyły na sprzęcie mogą zrobić przygotowanie do

  zajęć grupowych na sprzęcie poprzez uczestnictwo w minimum 3 sesjach indywidualnych.

 • Każdy Klient uczestniczący w zajęciach grupowych w ramach karnetu zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich zajęciach.

 • W przypadku planowanej nieobecności na zajęciach należy zgłosić ten fakt w recepcji Studio lub powiadomić Studio sms, e-mail bądź telefonicznie.

  W sytuacji braku powiadomienia pobieramy opłatę za te zajęcia.

 • Jednorazowe wejście nie gwarantuje miejsca w grupie.

 • Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć, jeśli zapisały się na nie tylko 1 lub 2 osoby.

 • Zajęcia można odwoływać do godziny 19:00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia (telefonicznie, osobiście, przez sms lub e-mail).

  W sytuacji braku powiadomienia pobieramy opłatę za te zajęcia w wysokości 100%.

 • Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć Grupowych, Mini Grup
  i Diamond Clubu do godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia.

 • Jeśli zajęcia grupowe nie odbędą się z powodu nieobecności instruktora/ki i/lub zostaną odwołane po godzinie 22.00 każdy uczestnik tych zajęć otrzymuje dodatkowo z tego tytułu jedną lekcję GRATIS w aktualnym karnecie. Klienci/tki z opłaconym pojedynczym wejściem, zachowują je i mogą wykorzystać w terminie 14 dni od daty wykupu wejściówki i również otrzymują jedną lekcję GRATIS.

 • Termin ważności karnetów grupowych wynosi 6 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.

 • Osoba, która uczęszcza na zajęcia 2 lub więcej razy w tygodniu może kupić karnet na 8 sesji. Osoba, który chodzi na zajęcia 1 raz w tygodniu może kupić karnet tylko na 4 sesje.

 • Za niewykorzystane zajęcia w terminie nie ma zwrotów ani możliwości wykorzystania ich w innym terminie.

6. SESJE INDYWIDUALNE I DUETY

 • Terminy sesji indywidualnych i duetów są ustalane bezpośrednio z Klientem/tką
  i konsultowane z Instruktorem/ką prowadzącym/cą.

 • Zajęcia można odwoływać najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia. W przypadku odwołania zajęć po 19.00 lub w dniu zajęć pobieramy opłatę za te zajęcia w wysokości 100%.

 • Brak odwołania zajęć bądź nie potwierdzenie kolejnych zajęć powoduje automatyczne odwołanie dotychczas umówionych lekcji.

 • Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć do godziny 19.00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia.

 • Jeśli zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności instruktora/ki i/lub zostaną odwołane po godzinie 19.00 każdy uczestnik tych zajęć otrzymuje dodatkowo z tego tytułu jedną lekcję GRATIS w aktualnym karnecie. Klienci z opłaconym pojedynczym wejściem, zachowują je i mogą wykorzystać w terminie 14 dni od daty wykupu wejściówki
  i również otrzymują jedną lekcję GRATIS

 • Termin ważności karnetów indywidualnych i duetów wynosi 6 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.

 • Osoba, która uczęszcza na zajęcia 2 lub więcej razy w tygodniu może kupić karnet na 8 sesji. Osoba, która chodzi na zajęcia 1 raz w tygodniu może kupić karnet tylko na 4 sesje.

 • Za niewykorzystane zajęcia w terminie nie ma zwrotów ani możliwości wykorzystania ich w innym terminie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Klient/ka ma obowiązek zapoznać się z kompletnym regulaminem Studio Diamond Pilates oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Studio Diamond Pilates zobowiązuje się do informowania o ewentualnych zmianach w regulaminie lub jego aktualizacji.

 • W kwestiach spornych pomiędzy Klientem/tką i Studio Diamond Pilates decyduje odpowiedni zapis niniejszego regulaminu.

 • Regulamin dostępny jest w recepcji Studio Diamond Pilates i na stronach internetowych www.DiamondPilates.pl

 • Regulamin o powyższej treści obowiązuje od dnia 1.09.2020 do czasu jego ewentualnej aktualizacji lub zmiany.